Privacy Statement

Privacy Statement V.O.F. Voermans-Cillekens

Met dit privacy statement informeert V.O.F. Voermans-Cillekens (hierna te noemen VC) je over hoe VC omgaat met persoonsgegevens.

Artikel 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens
In dit privacy statement beschrijft VC hoe VC als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.

Artikel 2. Wat is een persoonsgegeven
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of ik beschik over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwt VC jouw bankgegevens of factuur ook als een persoonsgegeven.

Artikel 3. Persoonsgegevens die VC verwerkt
VC verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van de diensten van VC en VC daarmee gegevens verstrekt, dan wel VC in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw aanvraag of voorkeur.
VC heeft de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 1. Naam;
 2. Voorna(a)m(en) of voorletter(s);
 3. Adresgegevens;
 4. E-mailadres;
 5. Bankgegevens

Daarnaast verwerkt VC in het kader van de uitvoering van de aan jou geleverde diensten de volgende gegevens die als persoonsgegevens worden gekwalificeerd:

 • Facturen;
 • Technische gegevens van de installatie;
 • Serienummer

Artikel 4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
VC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. VC raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat VC hun persoonsgegevens verwerk.

Artikel 5. Verwerking, grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een afspraak/overeenkomst met jou;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van VC of een derde.

Gerechtvaardige belangen zijn onder andere, beveiliging, preventie, IT beheer, onderzoek en analyse naar diensten, bedrijfshuishouding, intern beheer.

Artikel 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
VC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden op basis van artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie;
 • Het afhandelen van de facturering;
 • Het bieden van klantenservice;
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie me jou in het kader van afspraak of planning;
 • Het verbeteren van de inhoud van de communicatie;
 • Het bieden van diensten op het internet;
 • Het koppelen en analyseren van cookies aan mijn website.

Artikel 7. De website van VC gebruikt cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag VC cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft VC uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina’s van VC worden weergegeven.

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden:

 • __utm.gif
  • Google-analytics.com
  • Trackingcode van Google Analitics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert
 • collect
  • Google-analytics.com
  • Gebruikt om gegevens van Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker
  • Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Facebook
  • Like us on Facebook
  • Gebruikt door de sociale netwerkdienst Facebook voor het volgen van het gebruik van embedded services

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser

Artikel 8. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden
VC kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de verstrekte informatie;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de verstrekte informatie, zoals een mail waarin de gegevens vermeld staan.

Artikel 9. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de bezoeker aan VC zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 10. Hoe lang VC gegevens bewaart
VC bewaart de persoonsgegevens net zolang als je klant blijft binnen het klantenbestand.

Artikel 11. Beveiliging
De gegevens die de bezoeker aan deze website of aan VC verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Naast de verstrekte gegevens via de website, verwerkt VC persoonsgegevens in ringbanden. VC heeft technische- en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Artikel 12. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens VC van jou heeft vastgelegd. Hiervoor kun je contact opnemen met VC via het contactformulier.
Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit (uitwisselen van gegevens);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraagt VC om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vraagt VC ook om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer onherkenbaar te maken.

Artikel 13. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Statement terecht bij VC. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

Artikel 14. Beheer
Deze website staat onder beheer van VC. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Artikel 15. Disclaimer
VC is gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Dit Privacy Statement geldt voor iedereen die deze website, onze winkel en/of showroom bezoekt.

Laatste update: 20-12-2021